In English
Brukernavn
Passord
GolfBox  
Logo

Innkalling til årsmøte - 12 mars 2020

 

Innkalling til årsmøtet 2020

Salten golfklubb innkaller med dette til årsmøte 12 mars 2020 i kantina til Fylkeskommunen. Årsmøtet starter kl 1800.

Etter årsmøtet vil det avholdes et medlemsmøte.


Innspill og saker til årsmøtet må være styret i hende minimum 2 uker i forkant, senest 26 februar. Send til post@bodogolfpark.no. Senest en uke før årsmøtet vil sakspapirene legges ut på vår hjemmeside og i et nyhetsbrev 


Fra klubbens lovnorm:
Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte,  herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

 

 

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle Klubbens årsberetning.

9.         Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10.       Behandle forslag og saker.             

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta Klubbens budsjett.

13.       Behandle Klubbens organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, [antall] styremedlem og [antall, (minst ett)] varamedlem(mer)

b) Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)] varamedlem(mer).

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å  oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 

15. Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap.